<1 Generaal, Scope.

(1) Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke relaties tussen ons en ondernemers (§ 14 BGB), d.w.z. natuurlijke of rechtspersonen of personenvennootschappen met handelingsbekwaamheid, waarmee een zakelijke relatie wordt aangegaan en die een commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit uitoefenen, met het doel om aan de klant te verkopen en te leveren. In geval van twijfel treden kopers, hun vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers op als ondernemers. Bovendien zijn deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing op alle zakelijke relaties tussen ons en publiekrechtelijke rechtspersonen of speciale fondsen van publiekrechtelijke aard.

(2) Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden van de koper of van derden worden slechts deel van de overeenkomst, indien en voor zover wij uitdrukkelijk met de geldigheid ervan hebben ingestemd. Deze toestemmingsvereiste geldt in ieder geval, bijvoorbeeld ook wanneer wij met medeweten van andere algemene voorwaarden een betaling of levering zonder voorbehoud verrichten.

(3) Verwijzingen naar de geldigheid van wettelijke bepalingen hebben slechts een verduidelijkende betekenis. Ook zonder een dergelijke verduidelijking gelden daarom de wettelijke bepalingen, voor zover deze niet direct worden gewijzigd of uitdrukkelijk worden uitgesloten in deze algemene voorwaarden.

(4) Individuele afspraken met de Koper in individuele gevallen (inclusief nevenafspraken, aanvullingen en wijzigingen) hebben voorrang op deze Algemene Voorwaarden. Dergelijke afspraken moeten schriftelijk worden gemaakt.

2 Sluiting van het contract.

(1) Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en vrijblijvend. Dit geldt ook voor prijzen, technische documentatie (afbeeldingen, tekeningen, plannen, berekeningen, referenties naar DIN-normen) en brochures. Technische wijzigingen, alsmede wijzigingen in vorm, kleur, hoeveelheid en/of gewicht zijn binnen redelijke grenzen voorbehouden.

(2) Alle informatie over diensten in het bestek en in andere documenten zoals afbeeldingen, tekeningen, brochures en folders, bijvoorbeeld over de capaciteit van een waterzuiveringsinstallatie, zijn bij benadering en hebben een in de branche gebruikelijke gemiddelde waarde.

(3) Tekeningen en andere technische documenten zijn onderworpen aan onze eigendomsrechten en auteursrechten. Deze documenten en kostenramingen mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Tekeningen en andere documenten die in de offerte zijn opgenomen, moeten op verzoek van de koper onmiddellijk door de koper aan ons worden geretourneerd. Dit geldt in het bijzonder wanneer de bestelling niet wordt geplaatst nadat de aanbiedingsdocumenten zijn overhandigd.

(4) Door het bestellen van goederen bij ons verklaart de besteller bindend dat hij de bestelde goederen wenst te kopen. Wij hebben het recht om het contractuele aanbod in de bestelling tegenover ons of een van onze vertegenwoordigers binnen twee weken na ontvangst door ons te aanvaarden. De aanvaarding kan schriftelijk worden verklaard of door levering van de goederen aan de Koper. De koper moet onmiddellijk elke aanvaarding of levering verklaren die afwijkt van de bestelling, onverminderd § 4 (3). Stilzwijgen of aanvaarding van de uitvoering geldt als toestemming.

(5) De overeenkomst wordt gesloten onder voorbehoud van een correcte en tijdige eigen levering door onze leveranciers. Het voorbehoud geldt alleen in het geval dat de niet-levering wordt veroorzaakt door een belemmering waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, in het bijzonder als er een congruente dekkingstransactie met ons wordt afgesloten. De vergoeding wordt onmiddellijk terugbetaald indien reeds betaald.

3 Levertijd 3 Leveringstermijn

(1) Tenzij voor de betreffende productspecifieke levering een andere termijn is overeengekomen, bedraagt de leveringstermijn 2 weken. De leveringstermijn gaat in op de dag van verzending van de orderbevestiging en wordt geacht te zijn nageleefd indien de goederen binnen deze termijn zijn verzonden en de fabriek of het verkoopkantoor hebben verlaten. De naleving van de leveringstermijn veronderstelt de naleving van de contractuele verplichtingen door de koper. Dit omvat ook de overeengekomen vooruitbetaling en de vervulling van de algemene precontractuele en contractuele medewerkingsplicht.

(2) Indien de levering vertraging oploopt door omstandigheden waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zoals overmacht, vertragingen in de levering van voor de productie en staking benodigde materialen, wordt de levertijd dienovereenkomstig verlengd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke omstandigheden, ook niet als deze zich voordoen tijdens een reeds opgetreden vertraging. Koper wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van het begin en het einde van de gebeurtenissen die van invloed zijn op de naleving van de leveringstermijn en van de verwachte nieuwe leveringstermijn.

(3) Indien op verzoek van de besteller achteraf wijzigingen in de levertijd worden aangebracht, dient de besteller zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld.